Pirkanmaan noutajakoirayhdistys ry:n järjestyssäännöt

 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry:n säännöt
1 §Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry ja sen
kotipaikka on Tampere.
2 §Toiminnan tarkoitus
Yhdistys toimii Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n toiminta-alueella ja
sen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan puhdasrotuisten
noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä
ja tunnetuksi tekemistä.
3 §Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4 §Jäsenyys
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n,
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö
ry:n - Finlands Retrieverorganisation rf:n jäsen.

5 §Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1.tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä,
järjestämällä keskustelu-, neuvonta-, koulutustilaisuuksia,
kursseja, koiranäyttelyitä ja koirakokeita ja kilpailuja
2.levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä
asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen
3.seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan
kehittämistä tarkoittavia aloitteita
4.ylläpitämällä yhteyksiä 4. pykälässä mainittuihin ja muihin alan
järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa
lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä
5.suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja
tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6 §Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen
hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-,
ainais- ja kunniajäseniä.
Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka
joku muu jäsen on jo nuoriso- tai vuosijäsen ja jolla on sama
asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä. Nuorisojäseneksi
voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kun hän
täyttää 15 vuotta hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi tai
perhejäseneksi. Nuorisojäsenellä ja alle 15-vuotiaalla
perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen
ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen
ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Ainaisjäseneksi hyväksytään ainoastaan ennen näiden sääntöjen
voimaantuloa Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ainaisjäsen-maksun
suorittaneet, jotka asuvat yhdistyksen toiminta-alueella.
Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyksen puolesta jäsenluetteloa.
Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka.
Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin
tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta
säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen
luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.
7 §Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksua,
katsoo hallitus päätöksellään jäsenen eronneeksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä
vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti,  tai jos
jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen
hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen
vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös.
Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto ry:stä - Finska
Kennelklubben rf:stä on hallituksella oikeus erottaa jäsen
yhdistyksestä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta
yhdistyksen varoihin.
8 §Varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:
-vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa
-syyskokoukseen marraskuussa
Kokouksien ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta joko yhdistyksen jäsenjulkaisussa, kotisivuilla tai
lähettämällä kirje tai sähköposti jokaiselle jäsenelle.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa
maksaneella, jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
Kaikki ne asiat, joita ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin
määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja
kannatetaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama
mielipide.
9 §Vuosikokousasiat
Vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa käsitellään ja päätetään
seuraavat asiat:
1 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2 § Valitaan kokoukselle sihteeri
3 § Todetaan kokouksen laillisuus
4 § Hyväksytään työjärjestys
5 § Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
6 § Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
7 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto
8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
9 § Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n
varsinaisiin kokouksiin
10 § Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
ja aloitteet
11 § Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty
kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
12 § Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 23 § pykälän määräykset
10 §Syyskokousasiat
Syyskokouksessa marraskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat
asiat:
1 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2 § Valitaan kokoukselle sihteeri
3 § Todetaan kokouksen laillisuus
4 § Hyväksytään työjärjestys
5 § Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
6 § Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
7 § Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle
kalenterivuodelle
8 § Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle
toimintavuodelle (kalenterivuosi)
9 § Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua
yhdistyksen puheenjohtajaksi
10 § Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
sääntöjen 12 § pykälää noudattaen
11 § Valitaan kaksi (2) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi
kalenterivuodeksi
12 § Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2)
varatoiminnantarkastajaa
13 § Suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien
tai niiden puheenjohtajien sekä muiden toimihenkilöiden valinta
lukuunottamatta 12 § pykälässä mainittuja henkilöitä
14 § Valitaan yhdistyksen edustajat Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n
varsinaisiin kokouksiin
15 § Käsitellään hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät
asiat ja aloitteet
16 § Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty
kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen syyskokousta
17 § Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 23 § pykälän määräykset
11 §Ylimääräiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä
kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai vähintään yksikymmenesosaa (1/10) yhdistyksen
jäsenistä sitä kirjallisesti on anonut ja kokouksen tarkoituksen
ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 60
vuorokauden kuluessa asian esittämisestä.
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja
äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin 8 § pykälässä on
varsinaisesta kokouksesta mainittu.

12 §Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan
valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista
jäsentä ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3)
jäsenistä ja ensimmäisellä kerralla eroavat valitaan arvalla.
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu varajäsen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi kalenterivuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Rahastonhoitaja
ja sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
13 §Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään kolme (3)jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenillä puhe-
muttei äänivaltaa. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli
yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt.
Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa
kokouksesta, on molemmilla jäsenillä äänivalta.
14 §Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3)
päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla.
Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien
puheenjohtajia hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, muttei
äänioikeutta.
15 §Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä
päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
1.Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2.Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille
sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä
panna täytäntöön kokousten päätökset
3.Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi
katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi
4.Päättää tarvittaessa toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
5.Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Kunniajäsenet
kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous.
6.Edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
16 §Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia
valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.
Syyskokous valitsee toimikunnat tai vain niiden puheenjohtajat,
jolloin puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen
hyväksyttäväksi.
Toimikunnan tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen
niille antamia ohjeita.
17 §Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä
rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan pankki-, posti,- ym.
juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen.
18 §Lippu, viiri ja merkit
Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkien, viirin sekä lippujen
säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista
palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää
yhdistyksen hallitus.
19 §Talouden tarkistaminen
Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2)
varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä
vuodeksi kerrallaan.
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen
tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen
toimintakertomuksen kanssa jätettävä toiminnantarkastajille
viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.
20 §Jäsenmaksut
Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava
huhtikuun loppuun
mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on
suoritettava liittymismaksu.
Vapaat jäsenmaksusta ovat kunniajäsenet sekä ennen näiden sääntöjen
voimaantuloa Suomen Noutajakoirajärjestö ry:lle ainaisjäsenmaksun
suorittaneet, yhdistyksen toiminta-alueella asuvat jäsenet.

21 §Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä yhdistyksen
kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.
Hallituksen on esitettävä muutosehdotus lausunnollaan varustettuna
seuraavalle yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se
tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa kolmeneljäsosaa (3⁄4) annetuista
äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen
Noutajakoirajärjestö ry:n hallituksen lausunto.
22 §Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden
kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä
kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on
kannatettava vähintään kolmeneljäsosaa (3⁄4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä
edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen
tekemän päätöksen mukaisesti.
23 §Yhdistyslaki
Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.